Schrijf je in voor de nieuwsbrief

ALGEMENE VOORWAARDEN HET METAKABINET

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Het Metakabinet
  beschikbaar wordt gesteld tijdens een Event, Opleiding, Samenkomst, etc.
 • Klant: (i) elke particulier (ii) elk bedrijf, of (iii) elke instelling, die bij Het
  Metakabinet diensten afneemt.
 • Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door Het Metakabinet beschikbaar
  wordt gesteld tijdens een Event, Opleiding, Samenkomst, etc.
 • Arrangementskosten: de kosten voor eventuele lunch, koffie, thee, frisdrank,
  hapjes en andere versnaperingen.
 • Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of
  enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel
  van een event of opleiding.
 • Opleiding: een door Het Metakabinet verzorgde opleiding, training, her- of
  bijscholing, dienst, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren. Een opleiding kan live of online plaatsvinden.
 • Het Metaproject ©: het online project dat als grootste pijler van de services van Het Metakabinet dient. Dit Metaproject © hoort onder de pijler ‘Opleiding’.
 • Formule: een bepaald afgelijnd traject van de opleiding met desbetreffende diensten en services. Elke formule heeft een andere prijs.
 • Coachingsessie: Een coaching- of therapiesessie gegeven door PNI therapeut Karen Liekens.
 • Fysieke producten: Alle zaken die (los van een te volgen opleiding) besteld kunnen worden bij Het Metakabinet, zoals boeken, folders, supplementen, mappen, merchandising artikelen, etc.
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Prijs: de prijs voor een Opleiding of dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.$
 • Overeenkomst: een opdracht of overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Het Metakabinet en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Het Metakabinet, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant, hieronder nadrukkelijk begrepen een compleet door de Klant aan Het Metakabinet toegezonden en ingevuld aanmeldformulier, welke door Het Metakabinet is bevestigd.
 • Website: de website van Het Metakabinet: www.metakabinet.be.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Het Metakabinet en op alle door Het Metakabinet gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

2. Door inschrijving voor een Opleiding of aankoop van een product/dienst, aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Het Metakabinet wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Het Metakabinet en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e- mail of op de Website).

4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Het Metakabinet een regeling treffen naar redelijkheid.

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Het Metakabinet en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. De Klant gaat een Overeenkomst met Het Metakabinet aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding of aankoop van een (online) product/dienst. Inschrijving voor een Opleiding of aankoop van een (online) product/dienst vindt plaats (i) via het aanmeldformulier van Het Metakabinet, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Het Metakabinet verstrekte digitale inschrijfformulier, (iv) door aankoop via de online shop van de Het Metakabinet.

2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Het Metakabinet de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Het Metakabinet schriftelijk (waaronder ook e-mail) de inschrijving voor een Opleiding of aankoop aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.

3. Het Metakabinet heeft het recht, zonder opgaaf van reden, deelnemers te weigeren.

4. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand (of deels op afstand) wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 4 – Beëindiging/annulering/wijzigen van Opleiding

1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 7 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het is nadien (of indien de Klant geen particulier is) niet mogelijk kosteloos de Opleiding te annuleren, behoudens (ter uitsluitende beoordeling van Het Metakabinet) het geval van een ernstige ziekte of overmacht – waarbij geldt dat Het Metakabinet een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.

2. Bij langdurige ernstige ziekte of ongeval kan een Opleiding in overleg voor een bepaalde periode worden stilgelegd, waarna deze in een latere fase hervat kan worden. Hierover worden onderlinge afspraken gemaakt, dit is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

3. Wenst de Klant behoudens een ernstige ziekte of overmacht alsnog te annuleren voor een Opleiding is Het Metakabinet gerechtigd de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 25% van de Prijs
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs;
c. bij annulering tussen een maand en aanvang van de Opleiding: 75% van de Prijs;
d. bij annulering na aanvang van de Opleiding: 100% van de prijs.
e. Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

4. Wenst de Klant een up- of downgrade van zijn reeds gekozen soort Formule, zal Het Metakabinet de volgende procedure doorlopen:
a. downgrade naar een goedkopere formule is niet mogelijk.
b. bij upgrade naar een duurdere formule wordt deze pas ingezet op de 1e dag van de volgende maand, en wanneer de factuur van de huidige formule voldaan is.

5. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Het Metakabinet onvoldoende is (minder aanmeldingen dan 70% van de opleidingsplaatsen), staat het Het Metakabinet vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Het Metakabinet en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.

6. Indien een Opleiding of Coachingsessie als gevolg van een situatie van overmacht aan de zijde van Het Metakabinet niet kan doorgaan, is Het Metakabinet gerechtigd de Opleiding of Coachingsessie op een andere datum/tijdstip in te plannen. Het Metakabinet zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding of Coachingsessie alsnog zal worden gegeven. De klant heeft in geval van uitval van de Opleiding of Coachingsessie als gevolg van overmacht geen recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. De Klant heeft evenmin recht op een (schade)vergoeding of terugbetaling.

7. In geval van ontbinding of annulering dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Het Metakabinet terug te zenden. Het Metakabinet is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.

8. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Het Metakabinet betaalde of nog verschuldigde bedrag.

9. Het Metakabinet behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.

Artikel 5 – Betaling

1. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd.

2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Het Metakabinet hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Bij online aankopen is directe betaling van toepassing.

3. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft Het Metakabinet het recht u – zonder dat het u ontslaat uit uw betalingsverplichting – uit te sluiten voor verdere deelname. Eventuele extra kosten die Het Metakabinet moet maken om het aan Het Metakabinet toekomende bedrag te innen, komen voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.

4. Indien de Klant heeft gekozen voor een betaling in termijnen en niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, vervalt de mogelijkheid om in delen te betalen en is het restant van hetgeen nog moet worden voldaan ineens opeisbaar.

5. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

6. De Klant is ten allen tijde betalingsplichtig, ook als hij een andere partij (bijvoorbeeld zijn werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

Artikel 6 – Prijs

1. De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de opdrachtbevestiging, brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.

2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Het Metakabinet worden doorberekend aan de Klant.

3. Indien de Klant een particulier is, en de in lid 2 van dit artikel bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4. Bij alle door de Het Metakabinet genoemde bedragen staat duidelijk vermeld of het bedrag inclusief of exclusief BTW is. In principe zijn de genoemde bedragen voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven zijn de genoemde prijzen exclusief BTW.

5. Bij facturen vanuit het buitenland wordt de btw verlegd en dien je deze zelf op te geven via de belastingdienst. Dit geld alleen voor buitenlandse bedrijven of onderneemsters.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Het Metakabinet

1. In het geval dat Het Metakabinet aansprakelijk is voor schade aan de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten) en beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Het Metakabinet wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Het Metakabinet komt.

2. Het Metakabinet is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.

3. Het Metakabinet is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door Het Metakabinet, de docent of via het Onderwijsmateriaal of coachingsessie, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.

4. Het Metakabinet is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Het Metakabinet verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Het Metakabinet of die door Het Metakabinet zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 8 – Uitval docent of coach

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of coach zal Het Metakabinet – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Het Metakabinet de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding of Coachingsessie alsnog zal worden gegeven.

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of coach heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Het Metakabinet zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent of coach.

3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid

1. Het Metakabinet, zijn personeel en/of voor Het Metakabinet werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Het Metakabinet conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

2. Het Metakabinet verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Het Metakabinet. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Het Metakabinet.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Het Metakabinet verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal en Opleidingen (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Het Metakabinet. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Het Metakabinet.

2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan Het Metakabinet verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

3. Het is de klant niet toegestaan de Het Metakabinet en het lesmateriaal in gebruik te geven aan derden of over te dragen, deze ten behoeve van derden te gebruiken of het Metaproject © en het lesmateriaal binnen zijn eigen praktijk te gebruiken.

4. De klant verklaart hierbij dat zij op de hoogte is van de auteurs- en merkrechten die zijn vastgelegd voor de Het Metakabinet en de bijbehorende lesmaterialen.

Artikel 11 – inzet derden

Het Metakabinet is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Het Metakabinet ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en Het Metakabinet en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. Bij Het Metaproject ©, zal de training altijd gegeven worden door Karen Liekens.

 

Artikel 12 – Recht- en forumkeuze

Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.

Artikel 14 – Privacy

Het Metakabinet gaat op gepaste wijze om met de door (potentiële) klanten verstrekte gegevens zoals omschreven in de privacyverklaring van de Het Metakabinet.

Copyright Karen Liekens Zandpoortstraat 25 – 9000 Gent – België
Het Metakabinet © 2021